Shërbimet që iu
ofrojmë klientëve tanë

Shërbimet që iu
ofrojmë klientëve tanë

Shërbime kontabiliteti

AFAM përmes stafit të vet profesional ofron sherbime të kontabilitetit për kompanitë të cilat dëshirojnë një sherbim profesional duke kontraktuar komplet sherbimet në fjalë apo vetëm pjesën e rishikimi të regjistrimeve të stafit të departamentit të financave brenda kompanisë.

Në kuadër të këtij sherbimi kemi:
- Regjistrim të faturave, ekstraktit të bankës dhe arkës
- Përgatitjen e regjistrit të mjeteve themelore.
- Rishikimi regjistrimeve sipas Standardeve të kontabilitetit.
- Rregullimet e ndryshimeve në standardeve të kontabilitetit dhe tatimore.

Deklarimet tatimore

AFAM me stafin e saj profesional ofron këto shërbime tatimore:
Tatimi mbi të ardhurat personale dhe kontributin personal -
Tatimi i mbajtur në burim mbi qiranë/licencën/interesin -
Tatimi mbi fitim (Deklarata vjetore e tatimit mbi fitimit) -
Due Diligence, Audit dhe Rishikimi tatimore -
Rishikimi i kontratave nga prespektiva tatimore -

Konsulencë tatimore

Ne përdorim përvojën tonë nga fitimi në biznesin e botës reale për të ofruar zgjidhje për çështje komplekse tatimore. Kjo buron nga aftësia jonë për të menduar përtej rrethanave aktuale dhe për të parashikuar pasojat eventuale afatgjata dhe afatmesme të një veprimi

Riorganizimi i biznesit

Ne ofrojmë ndihmë profesionale në ngritjen strukturore dhe riorganizimin e kompanive. Ne mundësojmë ndërtimin e një strukture organizative të qëndrueshme, ndërtimin dhe sistemimin e departamenteve, caktimin e detyrave dhe përgjegjësive, hartimin e kontrollit dhe procedurave dhe zbatimin e sistemit të kontabilitetit.

Shërbimet financiare

Kohët e fundit, kjo industri ka dëshmuar një zhvillim të konsiderueshëm i cili shpesh shoqërohet me konfuzion dhe pasiguri. Ne ofrojmë zgjidhje kreative në këtë fushë. Ne nuk i konsiderojmë meta të dhënat e zakonshme financiare si barrë për bizneset; ne japim ide të reja për shndërrimin e bashkëfinancimit në instrumente shumë efikase për zhvillim të përbashkët.

Konsulencë për investime të reja

Stafi ynë i specializuar në këtë fushë ndihmon klientët të ofrojnë kapitalin e tyre në mënyrë më të zgjuar. Ne i ndihmojmë ata në vlerësimin e projekteve investuese, për të gjetur strukturën më të mirë të kapitalit, si dhe në vlerësimin dhe ndarjen e rrezikut.

Shërbime ligjore

Pjesë e ekipit tonë është grupi i avokatëve dhe këshilltarëve ligjorë. Grupi ynë ligjor mundëson një pamje më të qartë në lidhje me përputhshmërinë e aktiviteteve tuaja me ligjin. Interpretimet tona ligjore të cilat në fakt nevojiten çdo ditë mundësojnë një proces të vazhdueshëm të sigurtë biznesi duke eliminuar mundësitë për vepra penale në të ardhmen.

Shërbimet e transferimit të çmimeve

Dokumentacioni i transferimit të çmimit .1
Planifikimi i transferimit të çmimeve .2
Vlerësimi i duhur i çmimit të transferimit .3
Ndihma e Përgjithshme Tatimore .4

Ju intereson më shumë për shërbimet tona?

Nëse ju intereson ndonjë nga shërbimet tona ju lutem plotësoni formën. Ne do të ju kontaktojmë për më shumë informacione rreth mundësisë së bashkpunimit.

Plotësoni formën